පෙම්බර දෙමළියට

පෙම්බර දෙමළියට


ඒ ගලපු ලේ වලින් 
තෙත්වෙලා ගල්ගැහුණු
නුඹේ හිත පොඟවන්න
මගෙ ආදරය මදි 

ගල් ගැහුණු  ඔය හිත 
එකවරම පුපුරන්න 
රෝස මල් පොකුරක 
එකම කටුවක් ඇති 


0 comments:

Post a Comment